Semalt hünärmeni, bizar ediji domenlerden ugrukdyryjy spamy nädip pozmalydygyny bilýär

Iberilen spam birnäçe aý bäri dowam edip, köp sanly web sahypasyny ýok etdi. Recentlyakynda Google Analytics hasabyny barladyňyzmy we ol ýerde geň zat tapdyňyzmy? Soňky aýlarda Darodar, iLoveVitaly we Blackhatworth köp web sahypasyna zeper ýetirdi. Olaryň ugrukdyryş traffigi elmydama galp we doly däl. Bu gün size Google Analytics we Darodar-da ugrukdyryjy spamy nädip blokirlemegiň birnäçe usulyny aýdyp geçmekçi. Iberilen spam birnäçe aý bäri dowam edýär we bu hakda internetde köp eşiden bolmaly. Dogrusyny aýtsak, sahypaňyzyň galp traffigini almak we gözleg motorynyň netijelerinde onuň derejesini ýitirmek hiledir.

Analitiklere ugrukdyryjy spamy blokirlemek hökmany. Munuň üçin Semaltyň esasy hünärmeni Artem Abgarian tarapyndan kesgitlenen bu ýönekeý, ýöne ajaýyp ädimleri ýerine ýetirmeli .

# 1-nji ädim: Spam subdomenleriniň we domenleriniň sanawyny ýygnaň

Birinji ädim, spam domenleriniň we subdomenleriň sanawyny düzmek. Size ýalňyş ugrukdyryjy hitleri iberýän domenleriň sanawyny düzmeli. Bu meseläniň pidasy bolan domenleriň hemmesine at bermäge synanyşyň. Şeýle edeniňizden soň, olaryň IP adreslerini aňsatlyk bilen blokirläp bilersiňiz we Google Analytics statistikasyny sazlap bilersiňiz.

# 2-nji ädim: Botlary hasaba almazdan

Ralollama spamyň sanawyny taýýarlaýarkaňyz, ähli botlary aýyrmak möhümdir. Botlar dürli zatlar we ugrukdyryjy spam başga zat bolany üçin bulaşdyrjak zat ýok. Google Analytics hasabyňyzyň içinde botlary sanawdan çykarmak üçin Görkeziş opsiýasyny saýlamaly. Ondan soň, bu sanawdaky ähli gowy botlary ýok edendigiňize göz ýetirip, aşak aýlamaly.

# 3-nji ädim: Göçürme görnüşlerini dörediň

Bu ýerde size bu ädimiň islege baglydygyny aýdaýyn. Muny ýa-da edip biljekdigiňizi we talaplaryňyza we ugrukdyryjy spama düşünmegiňize baglydygyny aňladýar. Göçürme görnüşlerini döretmek isleseňiz, Google Analytics hasabyňyzda süzgüçleri we olaryň köp nusgalaryny döretmeli. Akeasama görnüşleri alýan domenleri we subdomenleri saýlaň we şol domenleriň hemmesi üçin birnäçe nusga dörediň.

# 4-nji ädim: Referral domenleri blokirlemek üçin süzgüçler dörediň

Iberilýän domenleri blokirlemek üçin süzgüç döretmek aňsat. Birnäçe domeniňiz bar bolsa we birnäçe süzgüç döretmek isleseňiz, bu opsiýa size laýyk. Subhli subdomenler üçin aýratyn süzgüç döretmek mümkin däl bolmagy mümkin. Allhli süzgüçler bölümine giriň we şol süzgüçleriň adyny aýdyň. Süzgüç görnüşleri opsiýasyny saýlaň we botlary aýyryň we dürli domenler üçin dürli süzgüçleri döretmegi dowam ediň.

# 5-nji ädim: ugrukdyryjy traffigiň petiklenendigini tassyklamazdan ozal garaşyň

Aboveokardaky ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, ugrukdyryjy spamyň petiklenendigini ýa-da ýokdugyny tassyklamak üçin biraz garaşmaly. Google Analytics statistikasynda gowulaşmalary görüp bilersiňiz. Süzgüçler döredilenden soň, ugrukdyryjy spam web sahypaňyzdan awtomatiki usulda aýrylýar.

Jemleýji pikirler

Bu mowzugy tamamlamazdan ozal, blackhatworth.com, econom.com, darodar.com, ilovevitaly.com, bestwebsiteawards.com-dan birnäçe mil uzaklykda bolmaly diýen pikiriň bolmagy üçin spam domenleriniň sanawyny hödürledik. Web sahypaňyz 100% bökmek derejesini görkezýän bolsa, Google Analytics hasabyňyzdaky sazlamalary üýtgedip bilersiňiz.